fbpx

Algemene voorwaarden Meneer Koekepeer

Artikel 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument/koper producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer/verkoper worden geleverd;

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument/koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument/koper:
iemand die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, zijnde een afnemer of een koper;

Ondernemer/verkoper:
www.meneerkoekepeer.nl, gevestigd te Utrecht, onder KvK nummer: 82330158

E-mailadres:
[email protected]

Derde persoon:
De persoon die het product ontvangt van de ondernemer/verkoper in opdracht van de consument/koper;

Digitale inhoud:
Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager:
Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. De overeenkomst kan niet tot stand komen zonder dat de koper akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. In deze bevestiging zijn opgenomen de herroepingsvoorwaarden en de factuur.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij de elektronische betaling treft de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

4. De verkoper kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: HERROEPINGSRECHT

1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de koper, zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

3. Het geleverde pakket kan tweedehands producten bevatten. De verkoper controleert  deze op bruikbaarheid en uiterlijk. Alvorens deze te verzenden maakt de verkoper foto’s van de producten. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden deze retour gezonden producten vergeleken met deze foto’s op eventuele nieuwe schade.
Dit conform lid 1 en 2.

4. Indien de koper het product gekocht heeft ten behoeve van een derde persoon, dan kan de koper het herroepingsrecht inroepen, mits deze derde persoon heeft voldaan aan voorgaande bepalingen (lid 1, 2, en 3). De koper blijft echter verantwoordelijk. 

Artikel 7: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KOPER EN KOSTEN DAARVAN.

1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via de website van de verkoper: www.meneerkoekepeer.nl/ruilen-en-retouneren
 —Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug.
—De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte instructies op de website.

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

3. De koper draagt de kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 8: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan de koper, inclusief een digitaal ontbinding / herroepingsformulier.

2. De verkoper vergoedt de betaling van het geretourneerde product aan de koper uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het geretourneerde product door de verkoper in goede orde en onbeschadigd is ontvangen.

Artikel 9: SCHADE AAN PRODUCTEN

1. Indien een product bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn, heeft de koper de verplichting dit onmiddellijk dan wel binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering te melden aan de verkoper via de website:  www.meneerkoekepeer.nl/ruilen-en-retouneren

Na verloop van deze termijn worden schades niet meer in behandeling genomen.

2. Bij gegrond verklaring van de klacht heeft de verkoper het recht om: of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
3. De verzendkosten voor het beschadigde product komen voor rekening van de verkoper. 

4. Geringe of gebruikelijke (ter beoordeling van de verkoper) afwijkingen zijn niet voor rekening van de verkoper. 

5. Klachten met betrekking tot een enkel product hebben geen invloed op andere producten.

Artikel 10: DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven c.q. verzendtarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11: NAKOMING OVEREENKOMST

1.De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

2.Voor tweedehands producten geldt dat reeds zichtbare gebruikssporen onderdeel uitmaken van het product. Voor deze producten geldt dat ze voor decoratie verkocht worden maar, indien gebruikt als speelgoed, dit nimmer zonder ouderlijk toezicht dient te geschieden.

3. De handgemaakte producten zijn uniek en kunnen verschillen qua uiterlijk. 

Artikel 12: LEVERING EN UITVOERING

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt. 

3. De verkoper zal de geaccepteerde bestelling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper dan wel een derde persoon.
5. Indien de koper bij de bestelling onjuiste adresgegevens heeft verstrekt waardoor de producten op dit onjuiste adres worden bezorgd, draagt de koper hiervoor de kosten.

Artikel 13: BETALING

1. De betaling van de verschuldigde bedragen dient te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst.
2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven en/of adresgegevens onverwijld aan de verkoper te melden. Indien dit al geleid heeft tot onjuiste verzending, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor de koper.

3. De verzendkosten zijn tot een bedrag van 50€ excl. btw voor rekening van de koper. 

4. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

Artikel 14: OVERMACHT

1. Indien verkoper niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade. 

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan hetgeen verwoord is in
artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

3. Onder overmacht wordt ook verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichting jegens verkoper voldoen.

Menu